Algemene Voorwaarden Duurzaam HR


1. Algemeen
1.1. Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: Duurzaam HR, gevestigd te Peize (9321 LR), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 65958306.
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).
1.2. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt aan Opdrachtgever op enigerlei wijze diensten te verlenen en Opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.
1.3. Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2.2. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Elke bepaling in deze algemene voorwaarden is tevens van toepassing indien Opdrachtgever consument is, tenzij expliciet in een bepaling ten aanzien van een Opdrachtgever die consument is, iets anders is bepaald.
2.4. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.
2.5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
3.1. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn altijd vrijblijvend voor Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening.
3.2. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te laten vervallen, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
3.3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.4. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand indien en nadat de offerte schriftelijk bevestigd is. Een mondeling bevestigde opdracht dient achteraf alsnog schriftelijk bevestigd te worden. Alle handelingen en / of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke inhoud van de overeenkomst wordt in overleg met de Opdrachtgever bepaald.
3.5. Alle overeenkomsten kwalificeren als een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk een resultaatsverplichting overeen komen.

4. Uitvoering van het werk
4.1. Het werk zal door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.
4.2. Opdrachtnemer houdt zich aan de professionele beroeps- en gedragscode van De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).
4.3. Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de eventuele medewerking van leden van de organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.
4.4. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtnemer geschiedt eerst nadat wederpartij is geïnformeerd en zich akkoord heeft verklaard.

5. Prijs
5.1. Dienstverlening vindt in principe plaats tegen een uurtarief, tenzij anders met de Opdrachtgever overeengekomen is. Het moment waarop de uren worden gemaakt (ochtend, middag, avond, weekend) doet verder niet ter zake.
5.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW / belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.
5.3. In de offerte genoemde prijsopgave zijn inclusief reis-, verblijfs- en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en exclusief rentekosten. Voor zover de kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij apart worden doorberekend.

6. Vertrouwelijkheid
6.1. Behoudens wettelijke voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer.

7. Intellectuele eigendom
7.1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en / of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’.
7.2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
7.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1. Het honorarium en eventuele kosten zullen na uitvoering van het werk, of bij langer durende opdrachten, maandelijks bij declaratie gefactureerd worden. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening volledig voldaan te zijn.
8.2. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.
8.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.  een betalingstermijn is overschreden;
b.  de Opdrachtgever failliet of in surseance is;
c.  de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d.  de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
e.  de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
8.4. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning / ingebrekestelling vereist is.
8.5. Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
8.6. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 8.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
8.7. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
8.8. Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling - waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt - vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
9.2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
9.3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
9.4. Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

10. Wijziging van de opdracht
10.1. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
10.2. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
10.3. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
10.4. Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

11. Ontbinding / opschorting
11.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
11.3. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
11.4. Voor opdrachten tot het verrichten van psychologisch onderzoek, assessment-centers, loopbaanadvies, interim opdrachten, coaching, training en andere opdrachten (onderzoeks- en adviestrajecten) met een overeengekomen looptijd geldt de volgende annuleringsregeling:
a.  bij annulering door Opdrachtgever bij geheel of gedeeltelijke annulering meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: kosteloos;
b.  bij annulering door Opdrachtgever bij geheel of gedeeltelijke annulering 10 tot en met 2 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 50% van de opdrachtsom;
c.  bij annulering door Opdrachtgever bij geheel of gedeeltelijke annulering binnen 1 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 100% van de opdrachtsom.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a.  niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan;
b.  voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk;
c.  de door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade;
d.  de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden.
12.2. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever zijn vervallen.
12.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat er een klacht, conform artikel 13 ingediend moet zijn.

13. Geschillen en klachten
13.1. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht. 
13.2. Klachten inzake de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, nadat Opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, rechtstreeks, gespecificeerd en schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt.
13.3. Klachten inzake de facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk in het bezit van Opdrachtnemer te zijn.
13.4. Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
13.5. Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
13.6. Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.